Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním veškerých osobních údajů, které poskytnu prostřednictvím online formulářů, správcem Bydlim doma s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha, IČ: 17198488 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v každém formuláři na serveru správce, který odešlu, a na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl/a seznámen/a, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Souhlas uděluji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Rozsah osobních údajů

 • Jméno a přijmení
 • Adresa
 • Email
 • Telefon
 • IP adresa

Účel zpracování osobních údajů

 1. zpracování žádostí o služby včetně dotazování do dalších serverů (zejména www.justice.cz, www.rzp.cz, live.ceecr.cz a dalších) za účelem prověření bonity, loajality subjektů údajů a jeho možnostech řádně hradit své závazky.
 2. zasílání obchodních sdělení a nabízení služeb subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány).

Veškeré poskytnuté údaje mohou být použity správcem pro statistické účely, pro potřeby správce.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.