druhy leasingu

Leasing – finanční, operativní, zpětný – čím se tyto druhy leasingu liší?


Leasing lze definovat jako úplatný pronájem zajišťující pořízení věci (movité nebo nemovité) pronajímatelem podle potřeb a požadavků nájemce s možností přechodu věci do vlastnictví nájemce po skončení doby trvání leasingové smlouvy. Vystupují zde tedy dvě strany:

  1. nájemce – ten, kdo si věc pronajímá a za její užívání platí úplatu, tedy nájem,
  2. pronajímatel – leasingová společnost (nebo jiná nebankovní společnost), která dává věc do pronájmu.

Nejdůležitější věcí v souvislosti s leasingem je skutečnost, že předmět leasingu zůstává po celou dobu trvání leasingové smlouvy ve vlastnictví PRONAJÍMATELE. Za největší výhodu leasingu (pro nájemce) lze považovat možnost získání majetku bez použití úvěru nebo vlastních zdrojů.

Druhů leasingu je velké množství, pro nás jsou podstatné formy leasingu z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a konci smlouvy. Ve smyslu uvedeného známe tři druhy leasingu: finanční, operativní a zpětný.

Druhy leasingu

Finanční leasing

V případě finančního leasingu se jedná o střednědobý nebo dlouhodobý pronájem, při kterém předmět leasingu, po ukončení leasingové smlouvy, často přechází do vlastnictví nájemce. Tento druh leasingu dává nájemci možnost, aby věc (předmět nájmu) užíval bez potřeby jejího nákupu, to znamená, že šetří jeho peníze.

Doba leasingu se často shoduje s dobou odepisování předmětu a splátky lze v účetnictví zahrnout do daňově uznatelných nákladů nájemce. Je přirozené, že celková částka, kterou nájemce zaplatí během doby leasingu, je vyšší než v případě, kdy by si věc zakoupil v hotovosti.

Operativní leasing

V případě operativního leasingu jde o krátkodobý pronájem, jehož doba je kratší než doba životnosti (doba odepisování) předmětu leasingu. Minimální doba takového leasingu se většinou pohybuje kolem jednoho roku. Po ukončení leasingové smlouvy zůstává předmět leasingu v majetku pronajímatele.

Veškerá rizika a platby, které jsou spojeny s předmětem leasingu (např. pojištění nebo servisní náklady), na sebe přebírá pronajímatel a to je důvod, proč je cena operativního leasingu vyšší než cena finančního leasingu.

Zpětný leasing

V případě zpětného leasingu jde o poměrně nový druh leasingu, který není zatím tak rozšířen jako zmíněné dva předchozí, přesto se v současnosti používá, a to zejména u nemovitostí. Při tomto leasingu nejprve nájemce prodá budoucí předmět leasingu leasingové (nebo nebankovní) společnosti a současně se s ní dohodne (na základě smlouvy) na finančním leasingu téhož předmětu. Takže nájemce nejprve předmět prodá a následně jej užívá „na leasing“, platí splátky, a na konci jej může získat zpět do vlastnictví.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás

Štítky