Bydlím doma – Jak se dostat z dluhů?

Může dlužník nakládat s majetkem, když mu přišel exekuční příkaz k prodeji nemovitosti?


Pokud jste se ocitli v situaci, kdy Vám hrozí exekuce, měli byste vědět, jestli budete moci po zahájení exekučního řízení nakládat se svou nemovitostí.

V rámci exekučního řízení může exekutor přistoupit i k exekuci nemovitosti, což se nejčastěji stává v případě, že není možné získat peníze od dlužníka jiným způsobem. V případě exekuce nemovitosti jde ze strany exekutora o dvě možné formy:

  1. Exekutorské zástavní právo – jde jen o zajištění pohledávky, nikoli o prodej nemovitosti. Dlužník v tomto případě může nemovitost dále využívat a přitom je v katastru nemovitostí viditelné zástavní právo. Když dlužník svůj dluh splatí a exekuční řízení se ukončí, dojde k vymazání zástavního práva z katastru nemovitostí.
  2. Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti – jde o vážnější zásah do dlužníkových vlastnických práv a dlužník tak může o nemovitost přijít (v tom nejhorším případě). Smyslem je zpeněžení nemovitosti v dražbě a využití výtěžku k umoření dluhu. Průběh dražby a možnosti jejího zastavení jsme si už rozebrali v minulém článku.

Další informace uvedené v tomto článku se tak vztahují pouze na:

Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti

Které nemovitosti mohou být postiženy exekucí?

Exekuce nemovitosti se může týkat jakékoli nemovitosti, která je evidovaná v katastru nemovitostí, ale i takové, která v něm zapsána není. Exekutor by měl k této formě exekuce přistoupit až jako k poslední možnosti. V případě, že se v exekuci nemovitosti jedná o takovou nemovitost, ve které dlužník s rodinou bydlí, vztahuje se na ni zvláštní ochrana a tato nemovitost by měla být prodávána až jako poslední. Má-li dlužník v nemovitosti trvalý pobyt, může dojít k exekuci jen tehdy, přesahuje-li výše dluhu částku 100.000 Kč.

Zákaz nakládání s majetkem

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí dlužník nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, udržování a správy majetku. Doručením usnesení nastávají účinky generálního inhibitoria.

Zákaz nakládání s majetkem platí od doručení usnesení o nařízení exekuce do ukončení exekuce. Soudní exekutor ho ale může zrušit i dříve, pokud u něj dlužník složí částku odpovídající vymáhané pohledávce a exekučním nákladům. Zákaz nakládat s majetkem se může týkat jen části majetku, pokud tak rozhodne soudní exekutor. Jde o velmi výrazný zásah do majetkové sféry dlužníka.

Díky katastru nemovitostí může dnes každý člověk velmi snadno zjistit, zda je předmětná nemovitost v exekuci nebo zda je na ní zapsáno zástavní právo. Zástava nemovitosti musí být vždy zapsána do katastru nemovitostí. Stejně tak je tomu v případě exekuce, kdy je exekutor povinen zanést do katastru nemovitostí informaci o exekuci.


Potřebujete pomoci?

Kontaktujte nás

Štítky